รายชื่อเพื่อนและตำแหน่งปัจจุบัน ภ.1|ภ.2|ภ.3|ภ.4|ภ.5|ภ.6|ภ.7|ภ.8|ภ.9|บช.ก.|บช.น|บช.ตชด.|สตม.|หน่วยอื่นๆ
 

     คำขวัญของอธิบดีกรมตำรวจ

พลตำรวจเอก ณรงค์ มหานนท์

แด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 38

    งานด้านบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน  และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เป็นงานที่หนัก  มีขอบเขตกว้างขวาง  และเต็มไปด้วยปัญหานานัปการ  ดังนี้ตำรวจที่ดีจึงจำเป็นต้องรู้จักใช้ทั้งความรู้ สติปัญญา  ความสุขุมรอบคอบ  ความสุภาพเยือกเย็น  ตลอดจนมีเมตตาจิตเป็นหลักสำคัญ  จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ได้  นั่นคือการนำมาซึ่งความผาสุก ปลอดภัยให้แก่ประชาชน  และชาติบ้านเมือง

        ข้าพเจ้าหวังว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 38  ซึ่งจะต้องออกไปรับราชการเป็นนายตำรวจในไม่ช้านี้  คงจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมแล้ว  ที่จะเผชิญกับงานที่รออยู่ข้างหน้า  ขอให้ทุกท่านจงพยายามทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ อย่างสมภาคภูมิ  โดยยึดถือหลัก "รู้หน้าที่ รู้คิด รู้จิตใจคน เพื่อผลของงาน" อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จได้ชื่อว่าเป็น ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่ เป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนในที่สุด

      ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกท่าน  จงประสพความสุข  มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน               

                                                            พลตำรวจเอก ณรงค์  มหานนท์.